0400-501 148 info@asbestos.fi

Yrittäjäksi

Asbestos.fi Yrittäjäksi

Vuon­na 2016 voi­maan astu­neen uuden asbes­ti­lain myö­tä asbes­ti­kar­toi­tus­ten kysyn­tä kas­vaa rajus­ti. Tule mukaan hyö­dyn­tä­mään tämä mah­dol­li­suus.

Asbestos.fi yrit­tä­jä­nä on help­poa ja ris­ki­tön­tä aloit­taa, ei mitään alkuin­ves­toin­te­ja tai aloi­tus­mak­su­ja. Voit itse vali­ta työ­ai­ka­si ja tulo taso­si. Jo muu­ta­man tun­nin työl­lä päi­väs­sä saat hyvät ansiot.

Haem­me yrit­tä­jiä kaik­kiin Suo­men kau­pun­kei­hin lukuun otta­mat­ta pk-seu­tua. Vain yksi yrit­tä­jä per kau­pun­ki – varaa oma kau­pun­ki­si heti!

Ota yhteyt­tä: info@asbestos.fi tai 0400-501 148

Meiltä saat markkinajohtajan vahvan brändin lisäksi:

  • Kou­lu­tuk­sen
  • Mark­ki­noin­ti­tuen
  • Buuk­kaus ja kalen­te­ri­jär­jes­tel­män
  • Las­ku­tuk­sen
  • Labo­ra­to­rio­pal­ve­lut
  • Rapor­tit ja pape­ri­työt

Sinä tarvitset:

  • Oman yri­tyk­sen
  • Oman auton

Tule asbestos.fi yrittäjäksi!