0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Vantaa

Asbestikartoituksia tarkasti ja tehokkaasti

Olet­ko aikeis­sa remon­toi­da kotia­si tai teh­dä sanee­raus­ta talo­yh­tiös­sä­si? Sil­loin tar­vit­set luul­ta­vas­ti asbes­ti­kar­toi­tuk­sen, jos kiin­teis­tö on raken­net­tu ennen vuot­ta 1994.

Asbes­tos toteut­taa kiin­teis­tö­si asbes­ti­kar­toi­tuk­sen var­mas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Olem­me puo­lu­eet­to­mia ja osaa­via asian­tun­ti­joi­ta, joil­la on yli 6000 asbes­ti­kar­toi­tuk­sen koke­mus ja vank­ku­ma­ton ammattitaito.

Sekä kar­toi­tuk­set että näyt­tei­den labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit suo­rit­taa aina koke­nut, kou­lu­tet­tu ja huo­lel­li­nen alan ammat­ti­lai­nen. Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Miten asbestikartoitus etenee?

Asbes­ti­kar­toi­tus­ta var­ten tar­vi­taan tark­ka remont­ti­suun­ni­tel­ma, jos­ta täy­tyy käy­dä ilmi mitä remon­toi­daan ja mitä kaik­kea remon­tin vuok­si ollaan pur­ka­mas­sa. Asbes­ti­kar­toi­tuk­sen teki­jä tar­vit­see suun­ni­tel­man voi­dak­seen ottaa näyt­teet kai­kis­ta puret­ta­vis­ta materiaaleista.

Asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa ote­taan aluk­si näyt­teet kai­kis­ta sel­lai­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta, jot­ka ovat näky­vil­lä. Jos on syy­tä epäil­lä, että pin­ta­ma­te­ri­aa­lin alta löy­tyy mui­ta mah­dol­li­ses­ti asbes­tia sisäl­tä­viä raken­tei­ta, ote­taan myös niis­tä näyt­teet. Tätä ei teh­dä poraa­mal­la ker­rok­sis­ta läpi, vaan tar­vit­taes­sa mate­ri­aa­li­ker­rok­sia ava­taan, jot­ta kai­kis­ta ker­rok­sis­ta saa­daan tar­peek­si tar­kat näytteet.

Kerä­tyil­le näyt­teil­le teh­dään tark­ka labo­ra­to­rio­ana­lyy­si, jois­ta sel­vi­ää onko näyt­teis­sä asbes­tia, ja mil­lai­nen asbes­ti on kysees­sä. Saat tulok­sis­ta asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin, jos­ta käy ilmi muun muas­sa mis­tä näyt­teet on otet­tu, kuin­ka pal­jon niis­sä oli asbes­tia ja kuin­ka pölyä­vää ja vaa­ral­lis­ta asbes­ti on.

Ker­rom­me sinul­le myös suo­si­tel­ta­vat kei­not asbes­tin tur­val­li­seen pois­toon, ja autam­me sinua löy­tä­mään asbes­tin pois­ton eri­kois­tu­neen ammat­ti­lai­sen Espoos­ta. Asbes­tin pur­ka­mi­nen on luvan­va­rais­ta toi­min­taa, joten asbes­tia sisäl­tä­viä mate­ri­aa­le­ja ei saa omin päin läh­teä purkamaan.

Lakisääteiset asbestikartoitukset

Asbes­ti­lain­sää­dän­tö uudis­tui vuo­den 2016 alus­sa, ja sen jäl­keen asbes­ti­kar­toi­tuk­set ovat olleet pakol­li­sia ennen pur­ku­töi­den aloit­ta­mis­ta, jos raken­nus on val­mis­tu­nut ennen vuot­ta 1994. Ennen sitä asbes­tia käy­tet­tiin ylei­ses­ti kai­ken­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa, joten sitä voi löy­tyä esi­mer­kik­si put­kis­tois­ta, sei­nä­le­vyis­tä, laas­teis­ta tai lattiamateriaaleista.

Asbes­ti­kar­toi­tus­ten vaa­ti­mus­ta ei ole sidot­tu remon­tin suu­ruu­teen, joten se kos­kee niin yhden huo­neis­ton keit­tiö­re­mont­tia kuin koko talo­yh­tiön jul­ki­si­vusa­nee­raus­ta­kin. Jos remont­ti vaa­tii lain­kaan van­ho­jen raken­nus­ma­te­ri­aa­lien pur­ka­mis­ta, on asbes­ti­kar­toi­tus välttämätön.

Mitään ei saa purkaa ennen asbestikartoitusta

Jos raken­nus on val­mis­tu­nut ennen vuot­ta 1994, siel­lä ei saa pur­kaa mitään mate­ri­aa­le­ja ennen kuin päte­vä asbes­ti­kar­toit­ta­ja on tar­kis­ta­nut nii­den asbes­ti­pi­toi­suu­den. Tämä kos­kee sekä van­han par­ke­tin pois­ta­mi­sen tai väli­sei­nien kaa­ta­mi­sen tapai­sia isom­pia pur­ku-ura­koi­ta että pie­nem­piä pur­ku­töi­tä, kuten tapet­tien repi­mis­tä seinältä.

Jos remon­tis­sa ei jou­du­ta pur­ka­maan van­ho­ja raken­tei­ta tai mate­ri­aa­le­ja, kos­ka esi­mer­kik­si uudet pin­nat asen­ne­taan suo­raan van­ho­jen pääl­le, ei asbes­ti­kar­toi­tus­ta sil­loin tarvita.

Hinta vain 186€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­nat kos­ke­vat remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

186€