0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Kotka

Asbestoksen luotettavat asbestikartoitukset Kotkassa

Muis­tat­han teet­tää asbes­ti­kar­toi­tuk­sen ennen raken­nus­sa­nee­rauk­sen aloit­ta­mis­ta? Ennen pur­ku­töi­hin ryh­ty­mis­tä remont­ti­koh­tees­sa tulee tur­val­li­suus­syis­tä suo­rit­taa asian­mu­kai­nen asbestikartoitus.

Asbes­tos on koke­nut ja puo­lu­ee­ton alan ammat­ti­lai­nen. Meil­lä kar­toi­tuk­set hoi­de­taan aina tar­kas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Kaik­ki työn­te­ki­jäm­me ovat koke­nei­ta ja kou­lu­tet­tua asbes­ti­pur­ka­jia. Myös näyt­tei­den ana­ly­soin­ti suo­ri­te­taan alan asian­tun­ti­joi­den toi­mes­ta. Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Miten asbestikartoitus toteutetaan?

Asbes­ti­kar­toi­tus­ta var­ten tar­vi­taan sanee­raus­koh­teen poh­ja­pii­rus­tuk­set sekä suun­ni­tel­ma remon­tis­ta. Ennen kar­toi­tuk­sen aloit­ta­mis­ta on tie­det­tä­vä tar­kas­ti, mit­kä kaik­ki raken­nus­osat tul­laan purkamaan.

Kar­toit­ta­ja ottaa jokai­ses­ta puret­ta­vas­ta osas­ta ja kai­kis­ta sen alla ole­vis­ta ker­rok­sis­ta asbes­ti­näyt­teet, jot­ka lähe­te­tään tut­kit­ta­vak­si labo­ra­to­rioom­me. Poraa­mi­sen sijas­ta, suo­ri­tam­me näyt­tei­den otta­mi­sen avaa­mal­la ja pur­ka­mal­la kerroksia.

Näyt­tei­den ana­ly­soin­nin jäl­keen asia­kas saa kar­toi­tuk­sen tulok­sis­ta laki­sää­tei­sen rapor­tin, jos­ta käy ilmi kaik­ki kar­toi­te­tut koh­teet, asbes­ti­löy­dök­set sekä nii­den laa­tu, mää­rä ja sijain­ti. Lisäk­si asbes­ti­ra­por­tis­sa sel­vi­te­tään, kuin­ka pölyä­vää ja siten hai­tal­lis­ta asbes­ti sitä käsi­tel­täes­sä on.

Asbes­tin pur­ka­mi­nen on sal­lit­tua ainoas­taan sii­hen eri­kois­tu­neen ammat­ti­lai­sen toi­mes­ta. Autam­me mie­lel­läm­me asia­kas­ta löy­tä­mään Kot­kan alu­eel­ta asbes­ti­töi­hin eri­kois­tu­neen toi­mi­jan vas­taa­maan koh­teen purkutöistä.

Missä kaikkialla asbestia on käytetty?

Asbes­tin käyt­tä­mi­nen uudis­ra­ken­nus­koh­teis­sa lope­tet­tiin vuon­na 1987. Asbes­tin käyt­tä­mi­nen kiel­let­tiin kui­ten­kin vas­ta vuon­na 1994, johon saak­ka sen käyt­tä­mi­nen oli edel­leen erit­täin yleistä.

Asbes­tia käy­tet­tiin hyvin monen­lais­ten raken­nus­tar­vik­kei­den mate­ri­aa­li­na mukaan lukien maa­lit, tape­tit, lii­mat, put­ket ja eri­lai­set eris­teet. Asbes­tia löy­de­tään­kin usein van­hem­pien raken­nus­ten sei­nä-, kat­to- ja lattiamateriaaleista.

Lue lisää asbes­tin käy­tös­tä ja hai­tois­ta Yleis­tä asbes­tis­ta -sivultamme.

Lainmukaiset asbestikartoitukset

Vuon­na 2016 astui voi­maan laki­uu­dis­tus, jos­sa mää­ri­tel­lään koh­teet, joi­hin on suo­ri­tet­ta­va asian­mu­kai­nen asbes­ti­kar­toi­tus. Lain mukaan raken­nut­ta­jien on huo­leh­dit­ta­va, että kaik­kien ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­den raken­nus­ten sanee­raus­ten yhtey­des­sä teh­dään asbes­ti­kar­toi­tus. Laki­sää­tei­sen kar­toi­tuk­sen vaa­ti­via ura­koi­ta ovat esi­mer­kik­si kyl­py­huo­ne- ja keit­tiö­re­mon­tit, jul­ki­si­vu- ja par­ve­ke­sa­nee­rauk­set sekä linjasaneeraukset.

Ainoastaan kartoitettuja kohteita voidaan purkaa

Pur­ku­töi­den teke­mi­nen on kiel­let­tyä ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­neis­sa raken­nuk­sis­sa, mikä­li asbes­ti­kar­toi­tus­ta ei ole vie­lä teh­ty. Kar­toi­tus tulee olla teh­ty­nä sekä suu­ria koko taloa kos­ke­via että pie­nem­piä huo­neis­to­koh­tai­sia remont­te­ja ennen. Kar­toi­tuk­sen saa suo­rit­taa ainoas­taan alan ammattilainen.

Kar­toi­tus­ta ei tar­vit­se teet­tää, mikä­li koh­tees­sa ei teh­dä pur­ku­töi­tä, vaan esi­mer­kik­si raken­ne­taan uusi ker­ros tai kote­lo van­han, hyvä­kun­toi­sen ker­rok­sen päälle.

 

Hinta vain 248€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­ta kos­kee remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€.

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

248€