0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Loviisa

Ammattilaisten tekemät asbestikartoitukset Loviisassa

Asbes­tos on oikea valin­ta, kun tar­vit­set asian­tun­te­van asbes­ti­kar­toi­tuk­sen teki­jää Lovii­sas­sa. Teem­me nykyis­ten vaa­ti­mus­ten mukai­set kar­toi­tuk­set ammat­ti­tai­dol­la, tar­kas­ti ja luotettavasti.

Asbes­tok­sen koke­neet, amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen saa­neet ja hyväk­sy­tyt asbes­ti­pur­ka­jat kar­toit­ta­vat sanee­raus­koh­teen asbes­ti­ti­lan­teen puo­lu­eet­to­mas­ti ja tar­kas­ti. Näyt­teet ana­ly­soi­daan luo­tet­ta­vas­ti ja tehok­kaas­ti päte­vien ammat­ti­lais­ten toi­mes­ta ja tulok­set saat vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Asbestikartoituksen toteuttaminen

Ennen asbes­ti­kar­toi­tus­ta tulee olla tie­dos­sa, mitä raken­nuk­sen osia aio­taan remon­toi­da, sil­lä kai­kis­ta puret­ta­vis­ta osis­ta tar­vi­taan näy­te. Kar­toi­tuk­sen teki­jäl­le on esi­tet­tä­vä suun­ni­tel­ma tule­vis­ta pur­ku­töis­tä sekä sanee­raus­koh­teen pohjapiirustukset.

Kai­kis­ta puret­ta­vak­si ilmoi­te­tuis­ta osis­ta ote­taan ammat­ti­lai­sen toi­mes­ta näyt­teet joko avaa­mal­la tai pur­ka­mal­la ker­rok­sia. Mikä­li puret­ta­van osan alla on enem­män ker­rok­sia, myös niis­tä ote­taan näytteet.

Näyt­tei­den otta­mi­sen jäl­keen toi­mi­tam­me ne labo­ra­to­rioom­me kui­tua­na­lyy­siin. Näyt­tei­den ana­ly­soin­nin jäl­keen asia­kas saa viral­li­sen asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin. Laki­sää­tei­ses­sä sel­vi­tyk­ses­sä ker­ro­taan mah­dol­lis­ten asbes­ti­löy­dös­ten sijain­ti, mää­rä ja laa­tu. Rapor­tis­sa sel­vi­te­tään myös asbes­tin ris­kialt­tius ja mil­lai­sin kei­noin se oli­si tur­val­li­sin­ta poistaa.

Asbes­tin pur­ku­työt voi suo­rit­taa ainoas­taan asi­aan pereh­ty­nyt, kou­lu­tet­tu ammat­ti­lai­nen. Autam­me mie­lel­läm­me asia­kas­tam­me löy­tä­mään Lovii­san alu­eel­ta myös pur­ku­työ­hön sovel­tu­van tekijän.

Missä asbestia on käytetty?

Asbes­tia sisäl­tä­viä raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja käy­tet­tiin aiem­min hyvin ylei­ses­ti eri­lai­sis­sa raken­nusu­ra­kois­sa. Asbes­tia sisäl­tä­viä raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja oli­vat esi­mer­kik­si monet maa­lit, lii­mat, eris­teet ja levyt. Asbes­tia löy­tyy usein van­hem­mis­ta kat­to-, lat­tia-, ja seinämateriaaleista.

Asbes­tin käy­tös­tä ja hai­tois­ta ker­rom­me lisää Yleis­tä asbes­tis­ta -sivullamme.

Asbestikartoitukset lain mukaan

Vuo­den 2016 alus­ta astui voi­maan asbes­ti­töi­tä kos­ke­va laki­muu­tos, jon­ka mukaan kai­kis­sa ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­den raken­nus­ten sanee­rausu­ra­kois­sa on suo­ri­tet­ta­va asbes­ti­kar­toi­tus. Ennen vuot­ta 1994 asbes­tia sisäl­tä­viä raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja käy­tet­tiin ylei­ses­ti ja sik­si asbes­tia löy­tyy jos­sain muo­dos­sa lähes kai­kis­ta van­hem­mis­ta rakennuksista.

Asianmukainen asbestikartoitusraportti on edellytys purkutöille

Raken­nuso­sien pur­ka­mi­nen ennen lain­mu­kai­sen kar­toi­tuk­sen teke­mis­tä on kiel­let­tyä. Raken­nut­ta­jan vas­tuul­la on huo­leh­tia, että asbes­ti­kar­toi­tus teh­dään aina ennen ura­kan aloit­ta­mis­ta koh­teis­sa, jot­ka ovat val­mis­tu­neet ennen vuot­ta 1994.

Asbes­ti­kar­toi­tus tulee teh­dä sekä laa­jo­jen koko raken­nus­ta kos­ke­vien että pie­nem­pien, yhtä huo­neis­toa kos­ke­vien, sanee­raus­ten yhtey­des­sä. Kar­toi­tus ei ole vält­tä­mä­tön, mikä­li van­hat mut­ta hyvä­kun­toi­set raken­teet ainoas­taan pääl­lys­te­tään, pur­ka­mi­sen sijaan.

Hinta vain 248€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­ta kos­kee remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€.

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

248€