0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitukset pääkaupunkiseudulla:

Yhden huoneen asbestikartoitus

124,00

kahden huoneen asbestikartoitus

149,00

Koko asunnon asbestikartoitus

186,00

 

Tilaa soittamalla  0400-501148

Tai laittamalla meiliä info@asbestos.fi

 

 

Hin­nas­to

Puolueeton asbestikartoitus ammattitaidolla

Asbestikartoitus

Asbes­tos on var­ma valin­ta, kun haluat pitää huo­len, että remont­ti­koh­teen asbes­ti­kar­toi­tus teh­dään tar­kas­ti, tehok­kaas­ti ja taa­tus­ti oikein.

Lue lisää

Hengitysilman analysointi

Teem­me ammat­ti­ta­son sisäil­man asbes­ti­tut­ki­muk­sia. Mit­taa­mi­nen kes­tää vajaan tun­nin ja labo­ra­to­rio­tu­lok­set saat vii­meis­tään seu­raa­va­na päivänä.

Lue lisää

Laboratoriopalvelut

Toi­mi­tam­me labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­siin sekä yri­tys­ten että yksi­tyis­hen­ki­löi­den asbes­ti­näyt­tei­tä. Näyt­teet tut­kii FINAS-akkre­di­toi­tu laboratorio.

Lue lisää

Mitä on asbesti?

Asbes­ti on yleis­ni­mi useil­le kui­tu­mai­sil­le sili­kaat­ti­mi­ne­raa­leil­le. Asbes­ti­la­je­ja ovat kry­so­tii­li, anto­fyl­liit­ti, amo­siit­ti, kro­ki­do­liit­ti ja tre­mo­liit­ti. Asbes­tia esiin­tyy puh­taa­na asbes­ti­na ja mui­hin ainei­siin sidot­tu­na tai sekoitettuna.

Asbes­ti täy­tyy pai­kal­lis­taa etu­kä­teen asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa. Asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään myös raken­teis­sa ole­van asbes­tin ja sitä sisäl­tä­vien mate­ri­aa­lien pölyä­vyys käsi­tel­täes­sä tai puret­taes­sa. Eri­tyi­sen pöli­se­viä ja sen takia purus­sa hai­tal­li­sim­pia ovat ruis­ku­tet­tu asbes­ti ja läm­mö­ne­ris­te­mas­sat. Huo­mat­ta­vas­ti vähem­män pölyä­vät vinyy­lias­bes­ti­laa­tat, bitu­mi­tuot­teet ja asbestisementti.

Puolueeton asbestikartoitus ammattitaidolla.

Hen­ki­lö­kun­tam­me on koke­nei­ta, kou­lu­tet­tu­ja ja hyväk­syt­ty­jä asbes­ti­pur­ka­jia. Asbes­tia­na­lyy­si suo­ri­te­taan FINAS-akkre­di­toi­dus­sa labo­ra­to­rios­sa. Tulok­set ja asbes­ti­kar­toi­tus­ra­port­ti toi­mi­te­taan vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä.

Tiesitkö?

Vuo­den 2016 alus­ta asbes­ti­kar­toi­tus täy­tyy teh­dä kaik­kien raken­nusu­ra­koi­den yhtey­des­sä kun kysees­sä on ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nut raken­nus. Täl­lai­sia ura­koi­ta ovat mm. par­ve­ke- ja jul­ki­si­vusa­nee­rauk­set, keit­tiö­re­mon­tit, kyl­py­huo­ne­re­mon­tit sekä lin­ja­sa­nee­rauk­set. Raken­nut­ta­jan vas­tuul­la on huo­leh­tia sii­tä, että ennen hank­keen aloit­ta­mis­ta teh­dään asbestikartoitus.

Kartoita kotisi asbestitilanne