0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksia puhtaalla ammattitaidolla

Asbes­tos on var­ma valin­ta, kun haluat pitää huo­len, että remont­ti­koh­teen asbes­ti­kar­toi­tus teh­dään tar­kas­ti, tehok­kaas­ti ja taa­tus­ti oikein. Olem­me asbes­ti­kar­toi­tus­ten koke­nut ja puo­lu­ee­ton asian­tun­ti­ja, joka sel­vit­tää puret­ta­vien raken­tei­den tai mui­den ele­ment­tien asbes­ti­ti­lan­teen kovan ammat­ti­tai­don ja yli 6000 kar­toi­tuk­sen tuo­mal­la kokemuksella.

Hen­ki­lö­kun­tam­me ovat koke­nei­ta, kou­lu­tet­tu­ja ja hyväk­syt­ty­jä asbes­ti- ja hait­ta-aine­kar­toit­ta­jia. Asbes­tia­na­lyy­si suo­ri­te­taan aina FINAS-akkre­di­toi­dus­sa labo­ra­to­rios­sa. Asbes­ti­kar­toi­tus­ra­port­ti pyri­tään toi­mit­ta­maan seu­raa­va­na arkipäivänä.

Miten asbestikartoitus tehdään?

Ennen kuin remont­ti­koh­teen asbes­ti­kar­toi­tus­ta ale­taan teke­mään, on tie­det­tä­vä mitä osia koh­tees­ta ollaan remon­toi­mas­sa, ja mitä ele­ment­te­jä remont­tia var­ten jou­du­taan pur­ka­maan. Esi­tä siis kar­toi­tuk­sen teki­jäl­le suun­ni­tel­ma teh­tä­vis­tä pur­ku­töis­tä sekä koh­teen poh­ja­pii­rus­tuk­set, jot­ta kar­toit­ta­ja osaa ottaa näyt­teet kai­kis­ta tar­vit­ta­vis­ta kohdista.

Asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa ote­taan ensik­si näyt­teet kai­kis­ta puret­ta­vien osien näky­vis­sä ole­vis­ta mate­ri­aa­leis­ta. Jos puret­ta­van ker­rok­sen alta löy­tyy alem­pia ker­rok­sia eri mate­ri­aa­le­ja, otam­me näyt­teet myös niis­tä. Näyt­tei­tä ei ote­ta poraa­mal­la ker­ros­ten läpi, vaan esi­mer­kik­si avaa­mal­la tai pur­ka­mal­la ker­rok­sia, jot­ta saam­me tar­kat asbes­ti­näyt­teet kai­kis­ta tar­vit­ta­vis­ta kerroksista.

Kun näyt­teet on ana­ly­soi­tu labo­ra­to­rios­sa, saat asbes­ti­kar­toi­tuk­sen tulok­sis­ta yksi­tyis­koh­tai­sen laki­sää­tei­sen asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin, jos­ta sel­vi­ää muun muas­sa mis­tä näyt­tei­tä on otet­tu ja mitä kus­ta­kin näyt­tees­tä löy­tyi. Raport­ti ker­too sinul­le mit­kä raken­teet koh­tees­sa sisäl­tä­vät asbes­tia, mil­lai­nen asbes­ti on kysees­sä ja kuin­ka pal­jon sitä on. Rapor­tis­ta sel­vi­ää myös kuin­ka pölyä­vää ja siten ris­kial­tis­ta koh­tees­ta löy­ty­vä asbes­ti on, ja mil­lä mene­tel­mil­lä se kan­nat­taa poistaa.

Kos­ka asbes­tin pur­ka­mi­seen tar­vi­taan sii­hen eri­kois­tu­nut ammat­ti­lai­nen, autam­me sinua tar­vit­taes­sa myös löy­tä­mään sopi­van asbes­ti­pur­ka­jan alueeltasi.

Mistä asbestia voi löytyä?

Asbes­ti oli aiem­min hyvin ylei­ses­sä käy­tös­sä raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa ennen kuin se kiel­let­tiin, joten monis­ta van­hem­mis­ta raken­nuk­sis­ta löy­tyy edel­leen pal­jon asbes­tia. Asbes­tia on käy­tet­ty todel­la monen­lai­sis­sa raken­nus­tar­vik­keis­sa eris­teis­tä ja laas­teis­ta put­kiin ja tapet­tei­hin, joten asbes­tiin voi tör­mä­tä hyvin yllät­tä­vis­sä­kin purkukohteissa.

Voit lukea lisää asbes­tin käy­tös­tä ja sen vaa­rois­ta Yleis­tä asbes­tis­ta -sivultamme.

Lain vaatimat asbestikartoitukset

Vuo­den 2016 alus­ta asbes­ti­kar­toi­tus täy­tyy teh­dä kaik­kien raken­nusu­ra­koi­den yhtey­des­sä, kun kysees­sä on ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nut raken­nus. Sitä ennen asbes­ti­pi­tois­ten mate­ri­aa­lien, ainei­den ja lait­tei­den käyt­tö raken­ta­mi­ses­sa oli sal­lit­tua ja yleis­tä, joten monet van­hem­mat kiin­teis­töt sisäl­tä­vät asbestia.

Asbes­ti­kar­toi­tus­ta vaa­ti­via ura­koi­ta ovat mm. par­ve­ke- ja jul­ki­si­vusa­nee­rauk­set, keit­tiö­re­mon­tit, kyl­py­huo­ne­re­mon­tit sekä lin­ja­sa­nee­rauk­set. Raken­nut­ta­jan vas­tuul­la on huo­leh­tia sii­tä, että asbes­ti­kar­toi­tus teh­dään ennen hank­keen aloittamista.

Purkaminen on sallittua vain niille rakenteille, joista on tehty asbestikartoitus

Ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­neis­sa raken­nuk­sis­sa ei saa teh­dä mitään pur­ku­töi­tä, ennen kuin puret­ta­vil­le raken­teil­le tai mate­ri­aa­leil­le on teh­ty asian­mu­kai­nen asbes­ti­kar­toi­tus. Tämä pätee niin koko raken­nus­ta kos­ke­viin sanee­rauk­siin kuin yksit­täi­sen huo­neis­ton remont­tiin­kin. Kar­toi­tus tulee aina teet­tää asbes­ti­kar­toi­tuk­siin pereh­ty­neel­lä ammattilaisella.

Asbes­ti­kar­toi­tuk­sen vaa­ti­mus kos­kee sekä suu­ria että pie­niä remont­te­ja. Esi­mer­kik­si lat­tia­re­mont­ti, väli­sei­nien pur­ku tai jopa tapet­tien vaih­to vaa­ti­vat asbes­ti­kar­toi­tus­ta, jos kiin­teis­tö on riit­tä­vän van­ha eikä kysei­sel­le raken­teel­le ole aiem­min teh­ty asbestikartoitusta.

Asbes­ti­kar­toi­tus­ta ei tar­vi­ta, jos van­ho­ja raken­tei­ta ei olla aikeis­sa pur­kaa, vaan remon­tis­sa raken­ne­taan uusi ker­ros nii­den pääl­le. Tämä pätee esi­mer­kik­si sil­loin, jos van­ho­ja tapet­te­ja ei pois­te­ta, vaan uudet kiin­ni­te­tään suo­raan nii­den päälle.

Hinnasto

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­nat kos­ke­vat remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148