0400-501 148 info@asbestos.fi

Laboratoriopalvelut

Näytteet tutkitaan FINAS-akkreditoidussa laboratoriossa

 

Toi­mi­tam­me labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­siin sekä yri­tys­ten että yksi­tyis­hen­ki­löi­den asbes­ti­näyt­tei­tä. Näyt­teet toi­mi­te­taan FINAS-akkre­di­toi­tuun labo­ra­to­rioon, joka tut­kii näyt­teet kan­sain­vä­lis­ten stan­dar­dien mukaan.

 

  • Mate­ri­aa­li­näyt­teen ana­ly­soin­nit ISO 22262-1 stan­dar­din mukaan.
  • Ilma­näyt­teen ana­ly­soin­nit ISO 14966 stan­dar­din mukaan.

Ohje näytteen toimittamiseen

Pak­kaa n. 2€ koli­kon kokoi­nen näy­te minigrip-pus­siin (yksi näy­te per pus­si). Kir­joi­ta näyt­teen tie­dot minigrip-pus­siin tus­sil­la ja lait­taa yhteys­tie­to­si (nimi, osoi­te, e-mail ja puh.) kirjekuoreen.

Näyt­teet voi toi­mit­taa tai pos­tit­taa osoitteeseen:

Asbestos.fi / Labo­ra­to­rio Hel­sin­ki                          
Alku­tie 67 h 2                                                        
00660 Helsinki 

Hinnasto

Hin­nat sisäl­tä­vät ALV:n.