0400-501 148 info@asbestos.fi

Laboratoriopalvelut

Asbestilaboratoriomme palvelee koko Suomen alueella.

Ana­ly­soim­me sekä yksi­tyis­hen­ki­löi­den että yri­tys­ten asbes­ti­näyt­tei­tä. Asbes­ti­kui­tua­na­lyy­si val­mis­tuu aina vii­meis­tään seu­raa­va­na työ­päi­vä­nä näyt­teen saapumisesta.

Labo­ra­to­riom­me toi­mii maa­il­man käy­te­tym­pien asbes­tia­na­ly­soin­tis­tan­dar­dien mukai­ses­ti. Kaik­ki käyt­tä­mäm­me lait­teis­tot täyt­tä­vät myös kaik­ki stan­dar­dien vaa­ti­muk­set. Näyt­teet tut­kim­me pola­ri­saa­tio­mik­ros­koo­pil­la ja elekt­ro­ni­mik­ros­koo­pil­la ja ener­gia­dis­per­sii­vi­sel­lä spekt­ro­met­ril­lä. Asbes­ti­näyt­teet tut­kii aina mik­ros­ko­poin­tiin eri­kois­tu­nut geologi.

  • Mate­ri­aa­li­näyt­teen ana­ly­soin­nit ISO 22262-1 stan­dar­din mukaan.
  • Ilma­näyt­teen ana­ly­soin­nit ISO 14966 stan­dar­din mukaan.

Ohje näytteen toimittamiseen

Pak­kaa n. 2€ koli­kon kokoi­nen näy­te minigrip-pus­siin (yksi näy­te per pus­si). Kir­joi­ta näyt­teen tie­dot minigrip-pus­siin tus­sil­la ja lait­taa yhteys­tie­to­si (nimi, osoi­te, e-mail ja puh.) kirjekuoreen.

Näyt­teet voi toi­mit­taa tai pos­tit­taa osoitteeseen:

Asbestos.fi / Labo­ra­to­rio Hel­sin­ki                          
Alku­tie 67 h 2                                                        
00660 Helsinki 

Hinnasto

Hin­nat sisäl­tä­vät ALV:n.