0400-501 148 info@asbestos.fi

Laboratoriopalvelut

Asbestilaboratoriomme palvelee koko Suomen alueella.

Ana­ly­soim­me sekä yksi­tyis­hen­ki­löi­den että yri­tys­ten asbes­ti­näyt­tei­tä. Asbes­ti­kui­tua­na­lyy­si val­mis­tuu aina vii­meis­tään seu­raa­va­na työ­päi­vä­nä näyt­teen saa­pu­mi­ses­ta.

Labo­ra­to­riom­me toi­mii maa­il­man käy­te­tym­pien NIOSH asbes­tia­na­ly­soin­tis­tan­dar­dien mukai­ses­ti. Kaik­ki käyt­tä­mäm­me lait­teis­tot täyt­tä­vät myös kaik­ki NIOSH stan­dar­dit.

  • Mate­ri­aa­li­näyt­teen ana­ly­soin­nit NIOSH 9002 stan­dar­din mukaan.
  • Ilma­näyt­teen ana­ly­soin­nit NIOSH 7400 stan­dar­din mukaan.

Ohje näytteen toimittamiseen

Pak­kaa n. 2€ koli­kon kokoi­nen näy­te minigrip-pus­siin (yksi näy­te per pus­si). Kir­joi­ta näyt­teen tie­dot minigrip-pus­siin tus­sil­la ja lait­taa yhteys­tie­to­si (nimi, osoi­te, e-mail ja puh.) kir­je­kuo­reen.

Näyt­teet voi toi­mit­taa tai pos­tit­taa osoit­tee­seen:

Asbestos.fi / Ter­mi­nal Solu­tion Oy
Alku­tie 67 h 2
00660 Hel­sin­ki

Hinnasto

Hin­nat sisäl­tä­vät ALV:n.