0400-501 148 info@asbestos.fi

Yleistä asbestista

Mitä on asbesti?

Asbes­ti on yleis­ni­mi useil­le kui­tu­mai­sil­le sili­kaat­ti­mi­ne­raa­leil­le. Asbes­ti­la­je­ja ovat kry­so­tii­li, anto­fyl­liit­ti, amo­siit­ti, kro­ki­do­liit­ti ja tre­mo­liit­ti. Asbes­tia esiin­tyy puh­taa­na asbes­ti­na ja mui­hin ainei­siin sidot­tu­na tai sekoitettuna.

Asbes­ti täy­tyy pai­kal­lis­taa etu­kä­teen asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa. Asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään myös raken­teis­sa ole­van asbes­tin ja sitä sisäl­tä­vien mate­ri­aa­lien pölyä­vyys käsi­tel­täes­sä tai puret­taes­sa. Eri­tyi­sen pöli­se­viä ja sen takia purus­sa hai­tal­li­sim­pia ovat ruis­ku­tet­tu asbes­ti ja läm­mö­ne­ris­te­mas­sat. Huo­mat­ta­vas­ti vähem­män pölyä­vät vinyy­lias­bes­ti­laa­tat, bitu­mi­tuot­teet ja asbestisementti.

Ylei­sim­piä asbes­ti­ma­te­ri­aa­le­ja ovat:

 • läm­mö­ne­ris­te­mas­sat: put­kie­ris­teet, kat­ti­lat, varaajat
 • ruis­ku­te­tut eris­teet: akus­ti­set katot, ilmanvaihtokanavat,
 • paloa­luei­den rajat
 • asbes­ti­se­ment­ti­tuot­teet: sei­nä- ja kat­to­le­vyt, tuulensuojalevyt,
 • vesi- ja vie­mä­ri­put­ket, ilmanvaihtokanavat
 • lat­tia­ma­te­ri­aa­lit: vinyy­lias­bes­ti­laa­tat, jous­to­vi­nyy­li­ma­tot, magnesiamassalattiat
 • bitu­mi­tuot­teet: lii­mat, huo­pa­kat­teet, vedeneristysaineet,
 • bitu­mi­maa­lit
 • muut tuot­teet: tasoit­teet, jul­ki­si­vu­maa­lit, laat­to­jen kiin­ni­tys­laas­tit, asbestipahvi.

Mistä asbestia löytyy ?

Asbes­tia on käy­tet­ty mm. läm­mön- ja palo­ne­ris­tee­nä, asbes­ti­se­ment­ti­le­vyis­sä, lat­tia­ma­te­ri­aa­leis­sa, lai­van­ra­ken­nuk­ses­sa, kit­ka­ma­te­ri­aa­leis­sa ja tii­vis­teis­sä. Käyt­tö on kiel­let­ty eräi­tä poik­keuk­sia lukuun otta­mat­ta vuo­den 1994 alus­ta. Asbes­ti on mine­raa­li­kui­tu, jota esiin­tyy eri muo­dois­sa (mm. kry­so­tii­li, kro­ki­do­liit­ti). Asbes­ti aiheut­taa asbes­too­sia, keuh­ko­syö­pää ja meso­te­lioo­maa. Asbes­ti­pur­ku­työ on luvanvaraista.

Asbes­tin käyt­tö uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa Suo­mes­sa lop­pui vuon­na 1987. Lähes kai­kis­sa vie­lä nykyi­sin perus­kor­jat­ta­vis­sa raken­nuk­sis­sa on asbestia.

Asbestin tunnistaminen perustuu

 • raken­nuk­sen raken­ta­mi­sen, kor­jaa­mi­sen ja kun­nos­sa­pi­don asia­kir­joi­hin, jois­ta sel­vi­te­tään käy­te­tyt mate­ri­aa­lit ja tar­vik­keet sekä tuotenimet
 • tie­toi­hin em. toi­men­pi­tei­den ajan­koh­ta­na käy­tet­ty­jen tar­vik­kei­den ja mate­ri­aa­lien asbestipitoisuuksista
 • asbes­ti­kar­toit­ta­jan koh­tees­sa teke­mään tutkimukseen
 • mate­ri­aa­lis­ta tai raken­tees­ta ote­tun näyt­teen laboratoriotutkimukseen.

Pur­ku­vai­hees­sa kui­ten­kin tör­mä­tään usein kar­toit­ta­mat­to­maan, raken­teis­sa pii­los­sa ole­vaan asbes­tiin. Raken­nus­työ­maan vas­taa­van työn­joh­don täy­tyy osa­ta varau­tua yllä­tyk­siin asbes­tin osal­ta ja muut­taa tar­vit­taes­sa nor­maa­li raken­nus­pur­ku asbestityöksi.

Tilaa asbestikartoitus

Puo­lu­ee­ton asbes­ti­kar­toi­tus ammat­ti­tai­dol­la. Hen­ki­lö­kun­tam­me on koke­nei­ta, kou­lu­tet­tu­ja ja hyväk­syt­ty­jä asbes­ti­pur­ka­jia. Asbes­tia­na­lyy­sin suo­rit­taa FINAS-akkre­di­toi­tu labo­ra­to­rio. Tulok­set ja asbes­ti­kar­toi­tus­ra­port­ti toi­mi­te­taan vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä.

Muutoksia lainsäädännössä

Vuo­den 2016 alus­ta asbes­ti­töi­hin liit­ty­vä lain­sää­dän­tö kor­vat­tiin uudel­la lail­la (684/2015) eräis­tä asbes­ti­pur­ku­työ­tä kos­ke­vis­ta vaa­ti­muk­sis­ta ja val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la (798/2015) asbes­ti­työn tur­val­li­suu­des­ta. Lakiin on kes­ki­tet­ty asbes­ti­pur­ku­työ­lu­paa ja asbes­ti­pur­ku­työn­te­ki­jän päte­vyyt­tä kos­ke­vat sään­nök­set ja mää­räyk­set. Ase­tuk­sel­la sää­de­tään asbes­ti­työ­hön liit­ty­viä menet­te­ly­jä ja asbes­ti­pur­ku­työn suun­ni­tel­mien, mene­tel­mien, työ­vä­li­nei­den ja hen­ki­lö­suo­jain­ten käyt­töön liit­ty­viä vaatimuksia.

1.1.2016 muut­tu­nut asbes­ti­lain­sää­dän­tö tiu­ken­si vaa­ti­muk­sia kodin sekä talo­yh­tiöi­den remont­ti- ja kor­jaus­hank­kei­den suh­teen. Kes­kei­siä vaa­ti­muk­sia remont­tien kan­nal­ta ovat seuraavat:

Asbes­ti­kar­toi­tus

 • Asbes­ti­kar­toi­tus tulee teh­dä kaik­kien ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­den raken­nus­ten raken­nusu­ra­koi­den yhtey­des­sä. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si kyl­py­huo­ne- ja keit­tiö­re­mon­tit, lin­ja­sa­nee­rauk­set sekä jul­ki­si­vu- ja par­ve­ke­sa­nee­rauk­set. Raken­nut­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, että asbes­ti­kar­toi­tus teh­dään ennen hank­keen aloittamista.
 • Asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään kaik­kien remon­toi­ta­vien raken­nuso­sien asbes­ti­pi­toi­suu­det. Kar­toi­tus teh­dään sil­mä­mää­räi­ses­ti sekä näyt­tei­tä otta­mal­la. Vain kar­toi­tet­tu­ja raken­tei­ta voi­daan pur­kaa, vaik­ka pur­ka­mi­nen tapah­tui­si ulkotiloissa.
 • Asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa on pai­kal­lis­tet­ta­va puret­ta­vas­sa koh­tees­sa ole­va asbes­ti ja sel­vi­tet­tä­vä asbes­tin laa­tu ja mää­rä. Pai­kal­lis­ta­mi­sel­la tar­koi­te­taan asbes­tin sijain­nin sel­vit­tä­mis­tä ja mer­kit­se­mis­tä pii­rus­tuk­siin mah­dol­li­sim­man yksiselitteisesti.
 • Asbes­ti­kar­toi­tuk­sen teke­mi­nen edel­lyt­tää asbes­tiin, sen esiin­ty­mi­seen ja raken­tei­den pur­ka­mi­seen riit­tä­väs­ti pereh­ty­nyt­tä hen­ki­löä. Hen­ki­löl­lä tulee olla kar­toi­tuk­sen laa­dun ja laa­juu­den edel­lyt­tä­mä amma­til­li­nen osaaminen.
 • Asbes­ti­kar­toi­tus pitää doku­men­toi­da ja liit­tää raken­nut­ta­jan turvallisuusasiakirjaan.

Asbes­ti­pur­ku­työ

 • Asbes­ti­pur­ku­työs­tä tulee teh­dä ennak­koil­moi­tus työsuojeluviranomaiselle.
 • Asbes­ti­pur­ku­töi­tä saa teh­dä vain asbes­ti­pur­kuun val­tuu­tet­tu ura­koit­si­ja tai hen­ki­lö, joka on saa­nut asbes­ti­pur­ku­työ­lu­van. Asbes­ti­pur­ku­töi­den suo­rit­ta­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että kaik­kien työn­te­ki­jöi­den tulee rekis­te­röi­tyä asbes­ti­pur­ku­työ­hön päte­vien hen­ki­löi­den rekis­te­riin. Rekis­te­riä yllä­pi­tä­vä lupa­vi­ran­omai­nen on Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to työ­suo­je­lun vastuualue.
 • Asbes­ti­pur­ku­työ­lu­paa ei tarvita 
  • lyhyt­kes­toi­siin huol­to­töi­hin, joi­den yhtey­des­sä ei käsi­tel­lä mure­ne­via asbestimateriaaleja
  • hyväs­sä kun­nos­sa ole­vien asbes­tia sisäl­tä­vien mate­ri­aa­lien kap­se­loin­tiin tai päällystämiseen
  • asbes­ti­kar­toi­tuk­seen ja muu­hun näyt­tei­den ottoon
 • Asbes­ti­pur­ku­työ­hön ryh­ty­vän ura­koit­si­jan tulee teh­dä aina kir­jal­li­nen tur­val­li­suus­suun­ni­tel­ma, jos­sa esi­te­tään toi­men­pi­teet työn ja työym­pä­ris­tön tur­val­li­suu­den varmistamiseksi.
 • Asbes­ti­pur­ku­työ on teh­tä­vä siten, että asbes­ti­pö­lyä muo­dos­tuu mah­dol­li­sim­man vähän ja muo­dos­tu­nut pöly pois­te­taan syn­ty­mis­koh­tees­saan. Asbes­ti­pur­ku­työn suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen on mit­tauk­sin var­mis­tet­ta­va, että altis­tu­mi­sa­lue on huo­lel­li­ses­ti puh­dis­tet­tu asbes­tis­ta ja asbes­ti­pi­toi­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta. Tilo­jen puh­dis­tuk­sen jäl­keen asbes­tia ei saa altis­tu­mi­sa­lu­een ilmas­sa olla enem­pää kuin 0,01 kui­tua kuu­tio­sent­ti­met­ris­sä ilmaa.