0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Tampere

Asbestikartoituksia nopeasti ja varmasti

Pitää­kö remont­ti­koh­tees­sa­si teh­dä asbes­ti­kar­toi­tus? Sii­nä tapauk­ses­sa tar­vit­set osaa­van asbes­ti­kar­toit­ta­jan apua.

Asbes­tos on alan­sa asian­tun­ti­ja, joka toteut­taa moni­mut­kai­set­kin kar­toi­tuk­set huo­lel­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti. Meil­lä on jo yli 6000 kar­toi­tuk­sen koke­mus ja laa­ja tun­te­mus asbes­tis­ta ja raken­nus­tek­nii­kas­ta. Asbes­ti­kar­toit­ta­jam­me sekä näyt­tei­den ana­ly­soi­jat ovat kaik­ki kou­lu­tet­tu­ja ammattilaisia.

Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Vaadittu kartoitus useimpiin remontteihin

Uusi asbes­ti­lain­sää­dän­tö tuli voi­maan vuo­den 2016 alus­sa. Sen jäl­keen asbes­ti­kar­toi­tus on vaa­dit­tu kaik­kiin pur­ku­töi­hin, jot­ka teh­dään ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­neis­sa kiin­teis­töis­sä. Käy­tän­nös­sä vaa­ti­mus kos­kee enem­mis­töä van­hem­piin raken­nuk­siin teh­tä­vis­tä remon­teis­sa, kos­ka suu­rim­mas­sa osas­sa remont­te­ja jou­du­taan pur­ka­maan van­ho­ja mate­ri­aa­le­ja pois tieltä.

Vuon­na 1994 asbes­tin käyt­tö kiel­let­tiin koko­naan, mut­ta sitä ennen asbes­tia oli käy­tet­ty aktii­vi­ses­ti kai­ken­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa, joten huo­mat­ta­va osa van­hois­ta raken­nuk­sis­ta sisäl­tää edel­leen asbes­ti­pi­toi­sia materiaaleja.

Vaadittu kartoitus useimpiin remontteihin

Uusi asbes­ti­lain­sää­dän­tö tuli voi­maan vuo­den 2016 alus­sa. Sen jäl­keen asbes­ti­kar­toi­tus on vaa­dit­tu kaik­kiin pur­ku­töi­hin, jot­ka teh­dään ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­neis­sa kiin­teis­töis­sä. Käy­tän­nös­sä vaa­ti­mus kos­kee enem­mis­töä van­hem­piin raken­nuk­siin teh­tä­vis­tä remon­teis­sa, kos­ka suu­rim­mas­sa osas­sa remont­te­ja jou­du­taan pur­ka­maan van­ho­ja mate­ri­aa­le­ja pois tieltä.

Vuon­na 1994 asbes­tin käyt­tö kiel­let­tiin koko­naan, mut­ta sitä ennen asbes­tia oli käy­tet­ty aktii­vi­ses­ti kai­ken­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa, joten huo­mat­ta­va osa van­hois­ta raken­nuk­sis­ta sisäl­tää edel­leen asbes­ti­pi­toi­sia materiaaleja.

Asbestikartoituksen vaiheet

Ennen asbes­ti­kar­toi­tus­ta remont­ti­koh­tees­ta on laa­dit­ta­va tark­ka remont­ti­suun­ni­tel­ma, jos­ta sel­vi­ää mitä remon­tin vuok­si ollaan pur­ka­mas­sa. Näin kar­toit­ta­ja tie­tää, mis­tä mate­ri­aa­leis­ta täy­tyy ottaa asbes­ti­näyt­teet analysoitavaksi.

Asbes­ti­kar­toi­tus aloi­te­taan otta­mal­la näyt­teet kai­kis­ta näky­vil­lä ole­vis­ta puret­ta­vis­ta mate­ri­aa­leis­ta. Tämän jäl­keen siir­ry­tään otta­maan näyt­tei­tä syvem­mis­tä mate­ri­aa­li­ker­rok­sis­ta. Näyt­tee­no­tos­sa ei pora­ta, vaan ker­rok­sia ava­taan tar­vit­taes­sa, jot­ta näyt­teet saa­daan otet­tua kai­kis­ta ker­rok­sis­ta ilman mate­ri­aa­lin pölyämistä.

Kattava asbestikartoitusraportti

Näyt­teet ana­ly­soi­daan labo­ra­to­rios­sa, jon­ka jäl­keen asia­kas saa kar­toi­tuk­sen tulok­sis­ta tar­kan rapor­tin. Rapor­tis­ta sel­vi­ää muun muassa:

  • mis­tä näyt­teet on otettu
  • näyt­tei­den asbestipitoisuus
  • mah­dol­li­sen asbes­tin mää­rä ja laatu
  • kuin­ka pölyä­vää ja vaa­ral­lis­ta asbes­ti on
  • mitä toi­men­pi­tei­tä asbes­tin pur­ka­mi­nen vaatii

Asbes­tin pur­ka­mi­nen on luvan­va­rais­ta toi­min­taa, eikä sitä saa omin päin teh­dä. Autam­me mie­lel­läm­me sinua löy­tä­mään osaa­van asbes­ti­pur­kuun eri­kois­tu­neen ammat­ti­lai­sen Tam­pe­reen alueelta.

Hinta vain 248€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­nat kos­ke­vat remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

248€