0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Hämeenlinna

Asbestos – oikea valinta asbestikartoituksiin

Asbes­tos on asbes­ti­kar­toi­tus­ten koke­nut kon­ka­ri, jol­la on taka­naan yli 6000 kar­toi­tus­ta. Sel­vi­täm­me jokai­sen koh­teen asbes­ti­ti­lan­teen nopeas­ti, tehok­kaas­ti ja huolellisesti.

Työn­te­ki­jäm­me ovat koke­nei­ta ja puo­lu­eet­to­mia ammat­ti­lai­sia, jot­ka tun­te­vat asbes­tin ja eri­lai­set raken­nus­ma­te­ri­aa­lit perin­poh­jai­ses­ti. Myös näyt­tei­den labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit toteut­taa aina alan asiantuntija.

Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Miten asbestikartoitus toteutetaan?

Asbes­ti­kar­toi­tus­ta var­ten remont­ti­koh­tees­ta tar­vi­taan remont­ti­suun­ni­tel­ma, jos­sa ker­ro­taan mitä kaik­kea remon­tin yhtey­des­sä pure­taan. Suun­ni­tel­man avul­la kar­toi­tuk­sen teki­jä tie­tää, mis­tä kai­kis­ta mate­ri­aa­leis­ta hänen täy­tyy ottaa näyt­teet perus­teel­li­ses­ta asbes­ti­kar­toi­tus­ta varten.

Emme käy­tä poraus­ta asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa, vaan eri mate­ri­aa­li­ker­rok­sia ava­taan tar­vit­taes­sa näyt­teen­ot­toa var­ten. Ensin näyt­teet kerä­tään näky­vis­sä ole­vis­ta pin­ta­ma­te­ri­aa­leis­ta, ja siir­ry­tään sit­ten syvem­piin ker­rok­siin, jos niis­tä­kin tar­vi­taan asbestinäytteet.

Kattava raportti

Kaik­ki näyt­teet ana­ly­soi­daan labo­ra­to­rios­sa huo­lel­li­ses­ti kor­kea­laa­tuis­ten mik­ros­koop­pien avul­la. Ana­lyy­sin val­mis­tut­tua saat kar­toi­tuk­sen tulok­sis­ta yksi­tyis­koh­tai­sen rapor­tin, jos­sa käy­dään läpi mitä kar­toi­tuk­ses­sa on selvinnyt.

Rapor­tis­ta sel­vi­ää mis­tä eri näyt­teet on otet­tu, mitä näyt­teis­tä löy­tyi ja tar­vi­taan­ko jat­ko­toi­men­pi­tei­tä. Jos koh­tees­ta löy­tyy asbes­tia, rapor­tis­sa ker­ro­taan asbes­tin mää­rä, laa­tu ja sen aiheut­ta­ma riski.

Neu­vom­me sinua myös asbe­tin tur­val­li­seen pois­toon tar­vit­ta­vis­sa toi­men­pi­teis­sä. Kos­ka asbes­ti­pur­ku on luvan­va­rais­ta toi­min­taa, autam­me sinua myös löy­tä­mään asbes­tin pur­ka­mi­seen eri­kois­tu­neen ammat­ti­lai­sen Hämeen­lin­nan alueelta.

Asbestikartoituksia lain vaatimalla tavalla

Asbes­ti­lain­sää­dän­tö muut­tui vuo­den 2016 alus­sa, ja sen jäl­keen kaik­ki pur­ku­työt ovat vaa­ti­neet asbes­ti­kar­toi­tuk­sen, jos kiin­teis­tö on raken­net­tu ennen vuot­ta 1994.

Ennen asbes­tin käy­tön kiel­tä­mis­tä sitä käy­tet­tiin ylei­ses­ti hyvin monen­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa. Sik­si suu­res­sa osas­sa van­hem­pia raken­nuk­sia löy­tyy edel­leen pal­jon asbes­ti­pi­toi­sia raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja, kuten put­kia, kaa­ke­lei­ta, maa­le­ja, eris­tei­tä tai seinälevyjä.

Voit lukea lisää asbes­tin käy­tös­tä ja sen vaa­rois­ta Yleis­tä asbes­tis­ta -sivultamme.

Ilman asbestikartoitusta purkutöitä ei saa tehdä

Jos asbes­ti­lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set kos­ke­vat kiin­teis­töä, asbes­ti­kar­toi­tus pitää teh­dä ennen kuin mitään raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja saa alkaa pur­kaa remon­tin tiel­tä. Jos kar­toi­tuk­ses­sa löy­tyy asbes­tia, täy­tyy pur­ku­töi­hin käyt­tää asbes­tin pur­ka­mi­sen ammattilaista.

Kan­nat­taa huo­mioi­da, että remon­tin koko ei vai­ku­ta sii­hen, tar­vi­taan­ko asbes­ti­kar­toi­tus­ta. Laa­ja lat­tia­re­mont­ti ja makuu­huo­neen van­ho­jen tapet­tien pois­to vaa­ti­vat kum­pi­kin yhtä lail­la kar­toi­tuk­sen, jos kiin­teis­tö on riit­tä­vän vanha.

Sil­loin asbes­ti­kar­toi­tus­ta ei tar­vi­ta, jos remon­tin yhtey­des­sä ei olla pur­ka­mas­sa mitään. Tämä voi tul­la kysee­seen vaik­ka­pa sil­loin, jos uusi lat­tia asen­ne­taan suo­raan van­han päälle.

Hinta vain 248€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­nat kos­ke­vat remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

248€