0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Mäntsälä

Asiantuntevaa asbestikartoitusta Mäntsälässä

Etsit­kö asian­tun­te­vaa ja luo­tet­ta­vaa asbes­ti­kar­toit­ta­jaa Mänt­sä­läs­sä? Asbes­tos on asbes­ti­kar­toi­tus­ten koke­nut ja puo­lu­ee­ton ammat­ti­lai­nen. Me Asbes­tok­sel­la sel­vi­täm­me remont­ti­koh­tee­si asbes­ti­ti­lan­teen luo­tet­ta­vas­ti ja koke­muk­sen tuo­mal­la varmuudella.

Asbes­ti­kar­toit­ta­jam­me ovat kou­lu­tet­tu­ja ja hyväk­syt­ty­jä asbes­ti­pur­ka­jia, joil­la on taka­na jo yli 6000 kar­toi­tus­ta. Kar­toi­tuk­ses­sa otet­tu­jen näyt­tei­den kui­tua­na­layy­sin suo­rit­taa niin ikään sii­hen kou­lu­te­tut ammattilaiset.

Kar­toi­tam­me remont­ti­koh­tee­si tur­val­li­ses­ti ja nopeas­ti. Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Asbestikartoituksen suorittaminen

Asbes­ti­kar­toi­tus pitää suo­rit­taa kaik­kiin remont­ti­koh­teen puret­ta­viin osiin ja sik­si asiak­kaan tulee ennen kar­toi­tuk­sen aloit­ta­mis­ta ker­toa remon­toin­ti- ja pur­kusuun­ni­tel­mis­ta sekä esit­tää koh­teen poh­ja­pii­rus­tuk­set kartoittajalle.

Asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa ote­taan näyt­teet kai­kis­ta tar­vit­ta­vis­ta näky­vis­sä ole­vis­ta mate­ri­aa­leis­ta. Mikä­li puret­ta­van koh­teen alla on useam­pia ker­rok­sia, otam­me näyt­teet myös niis­tä. Näyt­tei­den otta­mi­nen tapah­tuu avaa­mal­la ja pur­ka­mal­la kerroksia.

Näyt­teet ana­ly­soi­daan labo­ra­to­rios­sam­me. Ana­lyy­sin poh­jal­ta teem­me yksi­tyis­koh­tai­sen laki­sää­tei­sen rapor­tin, jos­ta käy ilmi kar­toi­te­tut koh­teet ja nii­den tulok­set. Rapor­tis­ta sel­vi­ää asbes­ti­löy­dös­ten laa­tu, kuin­ka pal­jon asbes­tia on ja kuin­ka pölyä­vää se on. Rapor­tis­sa anne­taan myös suo­si­tus sii­tä, mil­lai­sil­la mene­tel­mil­lä asbes­ti kan­nat­taa poistaa.

Asbes­tin pur­ka­mi­seen tar­vi­taan aina sii­hen eri­kois­tu­nut ammat­ti­lai­nen, ja sik­si autam­me sinua myös tar­vit­taes­sa löy­tä­mään sopi­van asbes­ti­pur­ka­jan Mäntsälästä.

Yleiset asbestikohteet

Asbes­tin käyt­tä­mi­nen remon­toin­ti- ja raken­nus­koh­teis­sa oli erit­täin yleis­tä, ennen kun se kiel­let­tiin vuon­na 1994. Asbes­tia käy­tet­tiin pal­jon eri­lai­sis­sa raken­nus­tar­vik­keis­sa, kuten eris­teis­sä, laas­teis­sa, put­kis­sa ja jopa tape­teis­sa. Asbes­tia voi siis löy­tyä monen­lai­sis­ta purkukohteista.

Ylei­ses­ti asbes­ti­kar­toi­tus­ta vaa­ti­via ura­koi­ta ovat mm. par­ve­ke- ja jul­ki­si­vusa­nee­rauk­set, keit­tiö- ja kyl­py­huo­ne­re­mon­tit sekä linjasaneeraukset.

Lue lisää asbes­tis­ta ja sen vaa­rois­ta sivul­tam­me Yleis­tä asbestista.

Milloin asbestikartoitus tulee teettää?

Vuo­des­ta 2016 läh­tien asbes­ti­kar­toi­tus on täy­ty­nyt teet­tää aina, jos pur­ku­koh­de on ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nees­sa raken­nuk­ses­sa. Pur­ku­töi­tä ei voi­da teh­dä ennen kuin asian­mu­kai­sen asbes­ti­kar­toi­tus on suo­ri­tet­tu. Tämä kos­kee sekä koko raken­nuk­sen sanee­rausu­ra­koi­ta että yksit­täis­ten huo­neis­to­jen remontointeja.

Raken­nut­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että tar­vit­ta­vat asbes­ti­kar­toi­tuk­set teh­dään ennen raken­nusu­ra­kan aloit­ta­mis­ta. Asbes­ti­kar­toi­tus tulee teet­tää aina sii­hen eri­kois­tu­neil­la asiantuntijoilla.

Asbes­ti­kar­toi­tus­ta ei kui­ten­kaan tar­vit­se teet­tää, mikä­li van­ho­jen raken­tei­den pur­ka­mi­sen sijaan raken­ne­taan nii­den päälle.

Hinta vain 248€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­ta kos­kee remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€.

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

248€