0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Kouvola

Luotettavat asbestikartoitukset Kouvolassa

Asbes­tos on asbes­ti­kar­toi­tuk­siin eri­kois­tu­nut yri­tys. Teem­me sanee­raus­koh­tei­siin tar­vit­ta­vat asbes­ti­kar­toi­tuk­set koke­muk­sen tuo­mal­la var­muu­del­la, luo­tet­ta­vas­ti ja nopeas­ti. Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Kar­toi­tuk­set teh­dään aina päte­vien asbes­ti­pur­ka­jien toi­mes­ta ja näyt­tei­den ana­ly­soin­nis­ta vas­taa­vat sii­hen eri­kois­tu­neet asian­tun­ti­jat. Olem­me oikea valin­ta sil­loin, kun haluat var­mis­tua sanee­raus­koh­tee­si asbestitilanteesta.

Asbestikartoituksen eteneminen

Kar­toit­ta­mis­ta ennen tar­vi­taan yksi­tyis­koh­tai­set tie­dot sii­tä, mitä raken­nuso­sia sanee­rauk­ses­sa tul­laan pur­ka­maan sekä koh­teen poh­ja­pii­rus­tuk­set. Asiak­kaan tulee toi­mit­taa tie­dot kar­toit­ta­jal­le, jot­ta tämä voi ottaa näyt­teet kai­kis­ta tar­vit­ta­vis­ta kohdista.

Jot­ta saa­daan var­muus asbes­ti­ti­lan­tees­ta, ote­taan näyt­tei­tä kai­kis­ta puret­ta­vis­ta osis­ta sekä nii­den alla mah­dol­li­ses­ti ole­vis­ta alem­mis­ta ker­rok­sis­ta. Asbes­ti­näyt­tei­tä ei ote­ta ker­ros­ten läpi poraa­mal­la vaan avaa­mal­la ja pur­ka­mal­la eri kerroksia.

Kun näyt­teet on otet­tu, ne lähe­te­tään labo­ra­to­rioom­me kui­tua­na­lyy­sia var­ten. Ana­lyy­sin tulok­set saa­daan jo saman päi­vän aika­na. Tulok­sis­ta koos­te­taan asia­kas­ta var­ten asbes­ti­kar­toi­tus­ra­port­ti, jos­ta käy ilmi kaik­ki kar­toi­te­tut koh­teet sekä nii­den asbes­ti­pi­toi­suu­det. Rapor­tis­sa sel­vi­te­tään, mis­tä asbes­tia on löy­det­ty ja kuin­ka pal­jon. Lisäk­si rapor­tis­ta käy ilmi asbes­tin laa­tu sekä sen pölyä­vyys ja samal­la ris­kialt­tius mate­ri­aa­le­ja käsiteltäessä.

Autam­me asia­kas­ta tar­vit­taes­sa löy­tä­mään myös sopi­van asbestipurkajan
Kou­vo­lan alueelta.

Asbestia löydetään yleisesti vanhoista rakennuksista

Asbes­ti oli erit­täin ylei­ses­ti käy­tös­sä monen­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa ennen kuin sen käyt­tö vuon­na 1994 kiel­let­tiin. Asbes­tia siis löy­de­tään nime­no­maan ennen tätä val­mis­tu­neis­ta raken­nuk­sis­ta. Tyy­pil­li­ses­ti asbes­tia käy­tet­tiin monis­sa lat­tia-, kat­to- ja sei­nä­ma­te­ri­aa­leis­sa, ja sitä sisäl­tyi lukui­siin eri mate­ri­aa­lei­hin, mukaan lukien eri­lai­set eris­teet, put­ket, lii­mat, maa­lit ja tapetit.

Asbes­tia löy­de­tään siis usein yllät­tä­vis­tä­kin pur­ku­koh­teis­ta ja sik­si on ensiar­voi­sen tär­ke­ää suo­rit­taa kar­toi­tus sil­loin, kun läh­de­tään suun­nit­te­le­maan van­hem­man raken­nuk­sen pien­tä tai isoa saneerausta.

Asbes­tin hai­tois­ta löy­dät lisä­tie­toa Yleis­tä asbes­tis­ta -sivultamme.

Milloin asbestikartoitus tulee suorittaa?

Lais­sa sää­de­tään, että kaik­kiin ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­siin raken­nuk­siin on teh­tä­vä sanee­rauk­sen yhtey­des­sä asbes­ti­kar­toi­tus. Raken­nut­ta­jan vas­tuul­la on huo­leh­tia sii­tä, että asian­mu­kai­nen kar­toi­tus suo­ri­te­taan ennen kuin koh­tees­sa aloi­te­taan var­si­nai­set työt. Asbes­ti­kar­toi­tuk­sen saa teh­dä ainoas­taan sii­hen pereh­ty­nyt ammat­ti­lai­nen ja tämän tulee toi­mit­taa kar­toi­tuk­ses­ta laki­sää­tei­nen asbestikartoitusraportti.

Mitään pur­ku­töi­tä ei voi­da suo­rit­taa ennen kuin asian­mu­kai­nen kar­toi­tus on teh­ty. Oli­pa kyse sit­ten eris­tei­den uusi­mi­ses­ta, lat­tia­re­mon­tis­ta tai van­ho­jen tapet­tien pois­ta­mi­ses­ta, on asbes­ti­kar­toi­tus tee­tet­tä­vä ennen töi­den aloittamista.

Asbes­ti­kar­toi­tus­ta ei tar­vit­se teh­dä sii­nä tapauk­ses­sa, jos koh­tees­sa ei suo­ri­te­ta pur­ku­töi­tä. Van­ho­jen, hyvä­kun­tois­ten raken­tei­den pääl­le voi­daan siis raken­taa uusia ker­rok­sia, ilman että koh­tees­ta ote­taan asbestinäytteitä.

 

Hinta vain 248€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­ta kos­kee remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€.

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

248€