0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Turku

Tarkat ja tehokkaat asbestikartoitukset Turussa

Asbes­tos pitää huo­len, että kiin­teis­tö­si asbes­ti­kar­toi­tus teh­dään ker­ral­la kun­nol­la. Olem­me asbes­ti­kar­toi­tuk­sen koke­nut asian­tun­ti­ja, jol­la on taka­naan jo yli 6000 kar­toi­tus­ta. Sel­vi­täm­me kiin­teis­tö­si asbes­ti­ti­lan­teen nopeas­ti, huo­le­lel­li­ses­ti ja puolueettomasti.

Kaik­ki kar­toit­ta­jam­me ovat alan­sa perus­teel­li­ses­ti tun­te­via ammat­ti­lai­sia, ja myös näyt­tei­den labo­ra­to­rio­ana­lyy­sin suo­rit­taa aina koke­nut asbes­ti­asian­tun­ti­ja. Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Miten asbestikartoitus toteutetaan?

Asbes­ti­kar­toi­tus­ta var­ten tar­vit­set tar­kan remont­ti­suun­ni­tel­man, jon­ka näy­tät kar­toit­ta­jal­lem­me. Suun­ni­tel­mas­ta täy­tyy käy­dä ilmi mitä kaik­kea koh­tees­sa ollaan remon­toi­mas­sa, ja mitä mate­ri­aa­le­ja remon­tin vuok­si ollaan pur­ka­mas­sa. Remont­ti­suun­ni­tel­ma­si avul­la kar­toit­ta­ja osaa ottaa asbes­ti­näyt­teet kai­kis­ta puret­ta­vis­ta materiaaleista.

Asbes­ti­näyt­teet ote­taan aina ker­ros ker­rok­sel­ta. Ensik­si näyt­teet kerä­tään uloim­mas­ta puret­ta­vas­ta ker­rok­ses­ta, ja jos sen alla saat­taa olla tois­ta mah­dol­li­ses­ti asbes­tia sisäl­tä­vää mate­ri­aa­lia, ote­taan näy­te myös sii­tä. Näyt­teen­ot­toon ei käy­te­tä poraa­mis­ta, vaan mate­ri­aa­li­ker­rok­sia ava­taan tar­vit­taes­sa, jot­ta alem­mis­ta ker­rok­sis­ta saa­daan riit­tä­vät näytteet.

Saat tarkan asbestikartoitusraportin

Näyt­teet ana­ly­soi­daan huo­lel­li­ses­ti labo­ra­to­rios­sa, jot­ta voi­daan sel­vit­tää nii­den asbes­ti­pi­toi­suus sekä asbes­tin laa­tu ja vaa­ral­li­suus. Saat tulok­sis­ta yksi­tyis­koh­tai­sen asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin, jos­ta sel­vi­ää muun muas­sa kuin­ka pal­jon asbes­tia kiin­teis­tön eri raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa on ja kuin­ka pölyä­vää ja siten hai­tal­lis­ta asbes­ti on.

Neu­vom­me sinua myös asbes­tin tur­val­li­seen pois­ta­mi­seen vaa­dit­ta­vis­sa toi­men­pi­teis­sä ja autam­me sinua löy­tä­mään osaa­van asbes­ti­pur­ka­jan alu­eel­ta­si. Asbes­ti­pur­ku on luvan­va­rais­ta toi­min­taa, joten asbes­ti­pi­toi­sia mate­ri­aa­le­ja ei saa itse purkaa.

Lain vaatimukset asbestikartoituksille

Vuo­den 2016 alus­ta läh­tien asbes­ti­kar­toi­tus on vaa­dit­tu kaik­kiin pur­ku­töi­hin, jot­ka teh­dään ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­neis­sa kiin­teis­töis­sä. Ennen sitä asbes­tia käy­tet­tiin aktii­vi­ses­ti eri­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa, joten sitä löy­tyy muun muas­sa van­hem­pien raken­nus­ten eris­teis­sä, put­kis­sa, sei­näe­le­men­teis­sä ja muis­sa materiaaleissa.

Arvioi­daan, että huo­mat­ta­va osa vähän­kään van­hem­mas­ta talo­kan­nas­ta sisäl­tää edel­leen asbes­tia jos­sain muodossa.

Asbestikartoitus täytyy tehdä ennen purkutöiden aloittamista

Jos asbes­ti­lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set kos­ke­vat kiin­teis­töä, ei mitään saa pur­kaa ennen kuin asbes­ti­kar­toi­tus on teh­ty ja sen tulok­set saa­tu. Näin pyri­tään estä­mään remon­toi­jia altis­tu­mas­ta asbes­tin mer­kit­tä­vil­le ter­veys­hai­toil­le. Jos kar­toi­tuk­ses­sa löy­tyy asbes­tia, se pitää myös pur­kaa lain vaa­ti­mal­la tavalla.

Asbes­ti­kar­toi­tus vaa­di­taan kai­ken­ko­koi­siin pur­ku­töi­hin, oli kysees­sä sit­ten koko kyl­py­huo­neen pur­ka­mi­nen lat­tias­ta kat­toon tai van­ho­jen tapet­tien pois­ta­mi­nen seiniltä.

Jos remon­tis­sa ei pure­ta mitään, vaan esi­mer­kik­si uusi lat­tia raken­ne­taan suo­raan van­han pääl­le, ei myös­kään asbes­ti­kar­toi­tus­ta sil­loin tarvita.

Hinta vain 248€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­nat kos­ke­vat remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

248€