0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Porvoo

Ammattitaitoiset ja luotettavat asbestikartoitukset Porvoossa

Suun­nit­te­let­ko remont­tia ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nee­seen raken­nuk­seen ja tar­vit­set ammat­ti­lai­sen kar­toit­ta­maan raken­nuk­sen asbes­ti­ti­lan­teen? Asbes­tos on asbes­ti­kar­toi­tuk­sen koke­nut ammat­ti­lai­nen. Me sel­vi­täm­me puret­ta­vien raken­nuso­sien asbes­ti­pi­toi­suu­det puo­lu­eet­to­mas­ti ja varmasti.

Kou­lu­te­tut ja koke­neet asbes­ti­pur­ka­jat suo­rit­ta­vat näyt­tei­den otta­mi­sen asian­tun­te­vas­ti, luo­tet­ta­vas­ti ja nopeas­ti. Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Asbestikartoituksen kulku

Asbes­ti­kar­toi­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään kaik­kien puret­ta­vien raken­nuso­sien asbes­ti­pi­toi­suu­det. Ennen työn aloit­ta­mis­ta kar­toit­ta­jat tar­vit­se­vat koh­teen poh­ja­pii­rus­tuk­set ja sel­vi­tyk­sen sii­tä, mitä osia koh­tees­sa remon­toi­daan, jot­ta he osaa­vat ottaa näyt­teet kai­kis­ta tar­vit­ta­vis­ta paikoista.

Asbes­ti­pi­toi­suu­det sel­vi­te­tään otta­mal­la näyt­tei­tä kai­kis­ta puret­ta­vis­ta ker­rok­sis­ta sekä mah­dol­li­sis­ta ker­rok­sis­ta nii­den alla. Näyt­tei­den otta­mis­ta var­ten kar­toit­ta­jat avaa­vat tai pur­ka­vat kerroksia.

Näyt­teet ana­ly­soi­daan labo­ra­to­rios­sa ja näin saa­daan sel­vil­le koh­tees­sa ole­va asbes­ti, sen laa­tu ja mää­rä. Ana­lyy­sin perus­teel­la, asbes­tin pölyä­vyy­den ja ris­kialt­tiu­den huo­mioi­den, annam­me suo­si­tuk­sen sii­tä, mil­lä mene­tel­mäl­lä asbes­ti kan­nat­tai­si poistaa.

Tar­vit­taes­sa etsim­me sinul­le Por­voon alu­eel­ta asbes­tin pur­ka­mi­seen eri­kois­tu­neen ammat­ti­lai­sen, joka suo­rit­taa pur­ku­työt turvallisesti.

Missä kaikkialla on asbestia?

Asbes­tia käy­tet­tiin aikai­sem­min hyvin ylei­ses­ti eri­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa. Asbes­tia löy­de­tään lähes kai­kis­ta perus­kor­jat­ta­vis­ta raken­nuk­sis­ta. Sitä on käy­tet­ty ylei­ses­ti esi­mer­kik­si lat­tia- ja kat­to­ma­te­ri­aa­leis­sa, eris­teis­sä, maa­leis­sa, tasoit­teis­sa ja put­kis­sa, joten asbes­tia voi löy­tyä odot­ta­mat­to­mis­ta­kin purkukohteista.

Yleis­tä asbes­tis­ta -sivul­ta voit lukea lisä­tie­toa asbes­tis­ta ja sen haitoista.

Lain vaatimat asbestikartoitukset

Asbes­tin käyt­tä­mi­nen oli sal­lit­tua ja yleis­tä vuo­teen 1994 saak­ka ja sik­si sitä löy­tyy usein van­hem­mis­ta raken­nuk­sis­ta. Asbes­ti­kar­toi­tus onkin lain mukaan teh­tä­vä kaik­kien ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nei­den raken­nus­ten sanee­rausu­ra­koi­den yhteydessä.

Lain mukaan pur­ku­töi­tä voi­daan suo­rit­taa ainoas­taan koh­teis­sa, jois­ta on teh­ty asbes­ti­kar­toi­tus­ra­port­ti. Rapor­tis­ta on käy­tä­vä ilmi asbes­tin sijain­ti, laa­tu ja määrä.

Ainoastaan asbestikartoitettuja rakenteita voidaan purkaa

Asbes­ti­kar­toi­tus tulee teh­dä niin koko raken­nus­ta kos­ke­vis­sa sanee­rauk­sis­sa kuin yksit­täis­ten huo­neis­to­jen­kin remon­toin­nin yhtey­des­sä. Kar­toi­tuk­sen saa suo­rit­taa ainoas­taan aihee­seen pereh­ty­nyt hen­ki­lö, jol­la on tar­vit­ta­va amma­til­li­nen koulutus.

Asbes­ti­kar­toi­tus on teh­tä­vä sekä suur­ten että pien­ten remont­tien yhtey­des­sä, mikä tar­koit­taa, että jopa tape­tin vaih­to, ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nees­sa koh­tees­sa, edel­lyt­tää kar­toi­tuk­sen suorittamista.

Kar­toi­tus ei ole vält­tä­mä­tön tapauk­sis­sa, jois­sa raken­ne­taan ole­mas­sa ole­vien raken­tei­den pääl­le ilman, että van­ho­ja ker­rok­sia poistetaan.

Hinta vain 248€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­ta kos­kee remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€.

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

248€