0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Lahti

Luotettavaa asbestikartoitusta Lahdessa

Asbes­tos on asbes­ti­kar­toi­tuk­siin eri­kois­tu­nut yri­tys. Olem­me luo­tet­ta­va valin­ta sil­loin, kun haluat saa­da var­muu­den remont­ti­koh­tee­si asbes­ti­ti­lan­tees­ta. Teem­me asbes­ti­kar­toi­tuk­set asian­tun­te­muk­sel­la, tehok­kaas­ti ja aina oikein.

Kar­toi­tuk­set teh­dään rau­tais­ten ammat­ti­lais­ten toi­mes­ta. Kou­lu­te­tul­la ja asbes­ti­pur­ka­jik­si hyväk­sy­tyl­lä hen­ki­lö­kun­nal­lam­me on taka­na jo yli 6000 kar­toi­tus­ta. Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Miten asbestikartoitus tehdään?

Ennen asbes­ti­kar­toi­tuk­sen aloit­ta­mis­ta, tar­vit­sem­me tie­dot ja poh­ja­pii­rus­tuk­set remon­toi­ta­vas­ta koh­tees­ta: Mitä aluei­ta koh­tees­ta ollaan remon­toi­mas­sa, ja mil­lai­sia ele­ment­te­jä tul­laan pur­ka­maan? Näin kar­toit­ta­ja tie­tää ottaa asbes­ti­näyt­teet kai­kis­ta tar­vit­ta­vis­ta paikoista.

Remont­ti­koh­tei­den olles­sa tie­dos­sa, kar­toit­ta­ja ottaa näyt­teet kai­kis­ta tar­vit­ta­vis­ta koh­dis­ta. Näyt­teet ote­taan myös kai­kis­ta koh­teen alla ole­vis­ta mate­ri­aa­leis­ta joko avaa­mal­la tai pur­ka­mal­la kerroksia.

Näyt­tei­den otta­mi­sen jäl­keen tulok­set ana­ly­soi­daan labo­ra­to­rios­sam­me. Tulos­ten poh­jal­ta teem­me laki­sää­tei­sen asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin, jos­ta sel­vi­ää mah­dol­li­set asbes­ti­löy­dök­set. Asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tis­sa lue­tel­laan koh­teet, jois­sa näyt­tei­de­no­tot on suo­ri­tet­tu ja ker­ro­taan, mil­lai­sia löy­dök­siä niis­tä teh­tiin. Rapor­tis­ta käy ilmi, mit­kä koh­teet sisäl­tä­vät asbes­tia sekä sen mää­rä ja laa­tu. Rapor­tis­ta sel­vi­ää myös kuin­ka pölyä­vää ja siten ris­kial­tis­ta koh­teen asbes­ti on, ja mitä mene­tel­miä sen pois­tos­sa tuli­si käyttää.

Asbes­ti­koh­tei­ta saa pur­kaa ainoas­taan alan ammat­ti­lai­nen, ja sik­si autam­me­kin sinua tar­vit­taes­sa löy­tä­mään sel­lai­sen Lahdesta.

Millaisissa paikoissa asbestia on käytetty?

Ennen kuin asbes­ti kiel­let­tiin tur­val­li­suus­syis­tä, sen käyt­tä­mi­nen eri­lai­sis­sa raken­nus­tar­vik­keis­sa oli hyvin yleis­tä. On siis erit­täin toden­nä­köis­tä, että monis­ta van­hois­ta talois­ta löy­tyy asbes­tia. Löy­dök­siä voi­daan teh­dä esi­mer­kik­si eri­lai­sis­ta eris­teis­tä, laas­teis­ta, put­kis­ta ja tapeteista.

Lisä­tie­toa asbes­tis­ta ja sen hai­tois­ta löy­dät sivul­ta Yleis­tä asbestista.

Asbestikartoitukset on määrätty laissa

Kai­kis­sa ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­neis­sa raken­nus­koh­teis­sa on raken­nusu­ra­koi­den yhtey­des­sä teh­tä­vä asbes­ti­kar­toi­tus. Raken­nusu­ra­kat, joi­den yhtey­des­sä kar­toi­tus­ta vaa­di­taan ovat esi­mer­kik­si par­ve­ke- ja jul­ki­si­vusa­nee­rauk­set, keit­tiö- ja kyl­py­huo­ne­re­mon­tit sekä linjasaneeraukset.

Raken­nut­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että tar­vit­ta­vat asbes­ti­kar­toi­tuk­set teh­dään ennen raken­nusu­ra­kan aloit­ta­mis­ta. Asbes­ti­kar­toi­tus tulee teet­tää aina sii­hen eri­kois­tu­neil­la asiantuntijoilla.

Pur­ku­töi­tä voi­daan teh­dä ainoas­taan niil­le raken­teil­la, joi­hin on teh­ty asian­mu­kai­nen asbes­ti­kar­toi­tus. Sään­tö kos­kee sekä koko raken­nuk­sen sanee­rauk­sia että yksit­täis­ten huo­neis­to­jen remont­te­ja. Asbes­ti­kar­toi­tus tulee teet­tää remon­tin laa­juu­teen kat­so­mat­ta, myös esi­mer­kik­si tapet­tien vaih­to, ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­nees­sa raken­nuk­ses­sa, vaa­tii kartoituksen.

Asbes­ti­kar­toi­tus­ta ei kui­ten­kaan tar­vit­se teet­tää, mikä­li van­ho­ja raken­tei­ta ei pureta.

Hinta vain 248€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­ta kos­kee remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€.

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

248€