0400-501 148 info@asbestos.fi

Asbestikartoitus Helsinki

Taatusti asiantuntevia asbestikartoituksia

Asbes­tos on asbes­ti­kar­toi­tus­ten tark­ka­sil­mäi­nen ammat­ti­lai­nen, joka sel­vit­tää kiin­teis­tön asbes­ti­ti­lan­teen nopeas­ti ja huo­lel­li­ses­ti. Meil­lä on alas­tam­me yli 6000 kar­toi­tuk­sen koke­mus, joten moni­mut­kai­sem­mat­kin asbes­ti­kar­toi­tuk­set hoi­tu­vat meil­tä var­moin ottein.

Kaik­ki kar­toit­ta­jam­me ovat asbes­tin perin­poh­jai­ses­ti tun­te­via kou­lu­tet­tu­ja ja koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia. Myös asbes­ti­näyt­tei­den labo­ra­to­rio­ana­lyy­sin tekee alan asian­tun­ti­ja. Saat tulok­set vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä!

Laki vaatii asbestikartoituksia

Ennen kuin asbes­tin käyt­tö kiel­let­tiin lopul­li­ses­ti vuon­na 1994, sen käyt­tö kai­ken­lai­sis­sa raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa oli yleis­tä. Sik­si vuo­den 2016 alus­ta läh­tien asbes­ti­kar­toi­tus on ollut pak­ko teh­dä kaik­kien pur­ku­töi­den yhtey­des­sä, jos kiin­teis­tö on val­mis­tu­nut ennen vuot­ta 1994.

Asbes­ti­kar­toi­tus vaa­di­taan kai­ken­ko­koi­siin remont­tei­hin tai sanee­rauk­siin, jos nii­den yhtey­des­sä jou­du­taan pur­ka­maan raken­tei­ta. Vaa­ti­mus kos­kee yhtä lail­la koko talo­yh­tiön lin­ja­sa­nee­raus­ta kuin yksit­täi­sen asun­non lattiaremonttiakin.

Rakenteita ei saa purkaa ilman asbestikartoitusta

Laki­muu­tos tar­koit­taa, ettei ennen vuot­ta 1994 val­mis­tu­neis­sa kiin­teis­töis­sä käy­tän­nös­sä saa pur­kaa mitään raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja, ennen kuin nii­den asbes­ti­pi­toi­suus on sel­vi­tet­ty. Puret­ta­vat raken­teet voi­vat olla vaik­ka­pa van­ho­ja put­kia, kaa­ke­lei­ta, sei­nä­pa­nee­lei­ta, koko­nai­sia väli­sei­niä tai jopa vain pois­tet­ta­via tapet­te­ja, mut­ta ne kaik­ki voi­vat sisäl­tää asbes­tia, joten kar­toi­tus on tehtävä.

Jos van­ho­ja raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja ei jou­du­ta pur­ka­maan remon­tin tiel­tä, ei myös­kään  asbes­ti­kar­toi­tus­ta tar­vi­ta. Täl­lai­nen tilan­ne voi olla esi­mer­kik­si lat­tia­re­mont­ti, jos­sa uusi lat­tia asen­ne­taan suo­raan van­han päälle.

Millaisissa rakenteissa asbestia on?

Asbes­tia käy­tet­tiin aiem­min niin ylei­ses­ti raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa, että sitä esiin­tyy suu­res­sa osas­sa van­hem­pia raken­nuk­sia. Asbes­tia voi löy­tyä lähes mis­tä vain, esi­mer­kik­si kyl­py­huo­neen kaa­ke­leis­ta tai laas­teis­ta, sei­nien eris­teis­tä, lat­tia­ma­te­ri­aa­leis­ta tai monis­ta van­hois­ta maaleista.

Lue lisää asbes­tin vaa­rois­ta ja esiin­ty­vyy­des­tä Yleis­tä asbestista-sivultamme.

Mitä asbestikartoituksessa tapahtuu?

Jot­ta asbes­ti­kar­toi­tus voi­daan teh­dä, täy­tyy remont­ti­koh­tees­ta ensin olla tark­ka remont­ti­suun­ni­tel­ma, jos­ta sel­vi­ää mitä osia kiin­teis­tös­tä ollaan remon­toi­mas­sa ja mitä remon­tin vuok­si täy­tyy pur­kaa. Näin asbes­ti­kar­toi­tuk­sen teki­jä pys­tyy otta­maan tar­vit­ta­vat näyt­teet kai­kis­ta puret­ta­vis­ta materiaaleista.

Asbes­ti­näyt­teet ote­taan jokai­ses­ta mate­ri­aa­li­ker­rok­ses­ta, joka ollaan aikeis­sa pur­kaa. Aluk­si kar­toit­ta­ja ottaa näyt­teet kai­kis­ta näky­vis­tä ker­rok­sis­ta, ja tar­vit­taes­sa avaa tai pur­kaa mate­ri­aa­le­ja pääs­täk­seen käsik­si alem­piin ker­rok­siin. Näin kai­kis­ta ker­rok­sis­ta saa­daan tar­peek­si hyvät näyt­teet ana­lyy­siä varten.

Asbes­ti­näyt­teet ana­ly­soi­daan labo­ra­to­rios­sa, jon­ka jäl­keen asia­kas saa kiin­teis­tön asbes­ti­ti­lan­tees­ta tar­kan asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin. Rapor­tis­sa ker­ro­taan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti muun muas­sa seu­raa­vat asiat:

  • Näyt­teen­ot­to­pai­kat
  • Mitä näyt­teis­tä löytyi
  • Mah­dol­li­sen asbes­tin mää­rä ja laa­tu eri näytteissä
  • Ris­kiar­vio asbes­tis­ta, eli kuin­ka pölyä­vää kiin­teis­tön asbes­ti on
  • Miten asbes­ti kan­nat­taa poistaa

Asbes­tin pur­ka­mi­nen on luvan­va­rais­ta toi­min­taa, johon tar­vi­taan aina osaa­va ammat­ti­lai­nen. Autam­me mie­lel­läm­me sinua löy­tä­mään kus­tan­nus­te­hok­kaan ja asian­tun­te­van asbes­ti­pur­ka­jan Helsingistä.

Hinta vain 186€

Hin­nat sisäl­tä­vät aina: ALV:n, Pai­kal­la käyn­nin, näyt­tee­no­tot, labo­ra­to­rio­ana­lyy­sit, asbes­ti­kar­toi­tus­ra­por­tin sekä kilometrikorvaukset.

Hin­nat kos­ke­vat remon­toi­ta­via asun­to­ja. Puret­ta­vat oma­ko­ti­ta­lot +100€

Suu­rem­mat koh­teet ota yhteyt­tä:
info@asbestos.fi
0400 – 501148

186€